Bản tóm tắt (Abstract)

Nghiên cứu biến đổi một số chỉ tiêu sinh học về di truyền, miễn dịch, sinh hoá, huyết học ở bệnh nhân có nguy cơ phơi nhiễm với dioxin

Nguyễn Văn Tường, Phan Thị Phi Phi, Nguyễn Văn Nguyên, Trịnh Văn Bảo, Văn Ðình Hoa, Nguyễn Thị Hà, Ðỗ Trung Phấn, Nông Văn Hải, Bạch Khánh Hoà và
– Cộng sự.