Appeal of Vietnamese victims of Agent Orange/Dioxin

Hanoi, June 1, 2007

The Vietnam War has passed for almost 30 years, yet several million Vietnamese are still suffering physically and mentally from diseases caused by the U.S. sprayings of dioxin laced toxic chemicals, particularly the Agent Orange. This responsibility, as a matter of course, should rest on the U.S.

On the occasion of the oral argument to be held in the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit on Monday, June 18th, 2007 in New York, for the lawsuit filed by the Vietnamese victims of these toxic chemicals, we, along with our representative organization, the Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA), earnestly call upon all governments, organizations and our friends, far and near, all over the world, to raise strong voices, to make every effort in demanding this U.S court rise above any illegal and immoral pressure, to make a truly fair and just decision that results in affirming the liability of the U.S. companies, manufacturers and suppliers of these toxic chemicals, and hence due compensation for all their victims.

Our pain is a common, universal pain of all of humanity.

Justice for the Vietnamese victims of Agent Orange/Dioxin is justice for all other chemical victims in other countries, including the U.S.

Original Text

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt hơn 30 năm, nhưng nhiều triệu nạn nhân Việt Nam vẫn đang phải hàng ngày hàng giờ chịu đựng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần do bệnh tật gây ra bởi việc rải chất độc hoá học có chứa dioxin, đặc biệt chất độc da cam. Trách nhiệm này tất yếu thuộc về Hoa Kỳ.

Nhân dịp Toà Phúc Thẩm Số Hai Hoa Kỳ mở phiên tranh tụng vào ngày 18/06/2007 tại New York để xét xử vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam của những chất độc hoá học này, chúng tôi cùng với tổ chức đại diện, Hội Nạn Nhân Chất Ðộc Da Cam/Ðioxin Việt Nam, thiết tha kêu gọi các chính phủ, các tổ chức, anh em, bạn bè gần xa hãy lên tiếng và có những hành động thiết thực yêu cầu Toà án hãy bất chấp mọi sức ép phi pháp và phi đạo lý, có quyết định thật công minh, công bằng và  buộc các công ty Hoa kỳ đã sản  xuất và cung cấp những chất độc này phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân chúng tôi.

Nỗi đau của chúng tôi cũng là nỗi đau chung của nhân loại.
Ðòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng là đòi công lý cho nạn nhân ở nhiều nước khác, kể cả ở Mỹ.

Cuộc đấu tranh vì công lý này là của tất cả chúng ta !